Adresas: 
Respublikos g. 4, Naujoji Akmenė
Tel.: +370 425 56554

El. paštas: 
atzalynas@akmene.lt
Internetinė svetainė: 
http://atzalynasld.lt/

Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Dieninė

Savivaldybė:
Šiaulių apskr. Akmenės r. sav.
Ugdymo programos

ŠVIETIMO PROGRAMŲ VYKDYMAS NAUJOSIOS AKMENĖS VAIKŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE "ATŽALYNAS"


Ikimokyklinio ugdymo programa „Vaikystės takeliu“.
Bendroji priešmokyklinio ugdymo programa.
Filiale „Vaikų dienos centras“- Vaikų dienos centro parengta programa
„Jaučiuosi mylimas, kai esu saugus“


Taip pat įgyvendinamos įstaigos pedagogų paruoštos:
Individualios programos specialiųjų poreikių vaikams.
Sveikatos saugojimo ir stiprinimo programa „Sveikatos takeliu“.
Tautinio ugdymo programa „Tėviškėlės glėbyje“.
Saugaus elgesio gatvėje ugdymo programa „Saugaus eismo ABC“.


Į ikimokyklinio, priešmokyklinio ir Vaikų dienos centro ugdymo programas integruojama:
Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų, smurto prieš vaikus, prekybos žmonėmis bei lytiškumo ugdymo prevencinė programa.

Ugdytiniams sudarytos sąlygos lankyti jų pomėgius atitinkančias neformalaus ugdymo būrelius. Patvirtintos šios neformaliojo ugdymo būrelių veiklos programos:
Choreografijos ,,Trepsiukai“.
Muzikinio lavinimo „Stazdelis“.
Sporto „Stiprūs, vikrūs, drąsūs“.
Dailės „Spalviukai“.TEIKIAMŲ PASLAUGŲ PASIRINKIMO GALIMYBĖS

Ikimokyklinis ugdymas

Organizuojamas pagal ikimokyklinio ugdymo programą „Vaikystės takeliu“, į ją integruojant bendruomenės (tėvų ir pedagogų) parengtas „Sveikatos saugojimo ir stiprinimo“ bei „Tautinio ugdymo“programas.
Ikimokyklinio amžiaus grupės sudaromos pagal vaikų amžių ir atsižvelgiant į tėvų pageidavimus (brolių ir sesių).
Ugdymas yra vientisas procesas, veikla neskaidoma į atskirus dalykus ir vyksta integruotai.
Pagrindinė veiklos organizavimo forma yra žaidimas.
Ugdymo turinys individualizuojamas remiantis nuodugniu vaiko pažinimu.


Priešmokyklinis ugdymas
Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas pagal Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2002 m. birželio 24 d. įsakymu Nr. 1147 (Žin., 2003, Nr. 5-214) ir Priešmokyklinio ugdymo standartą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. ISAK-1015 (Žin., 2003, Nr. 77-3525).